• +48 506 343 688 lub 506 354 875
 • Pon.-Pt. 07:30-22:00 | Sob. 08:00-20:00 | Nd. 10:00-18:00
 • recepcja@tytanfit.pl

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

1. Siłownia czynna jest

codziennie: poniedziałek piątek w godz 6:00– 24:00

sobota, niedziela: 7:00 – 22:00

2. Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia siłowni, po uprzednim poinformowaniu na kanałach społecznościowych.

3. Podstawą do korzystania z siłowni jest zakup biletu jednorazowego wstępu lub karnetu.

4. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność.

Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

5. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.

6. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.

7. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.

8. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.

9. Osoby między 16, a 18 rokiem życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę obsługi klubowicz ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).

10. Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie siłowni.

11. Przed wykonywaniem ćwiczeń należy zapoznać się z instrukcją korzystania z danego urządzenia.

12. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia w sposób bezpieczny i niezagrażający ich zdrowiu.

Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.

13. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić o tym fakcie obsługę siłowni.

14. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.

15. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z

zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.

16. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać pracownikowi recepcji.

17. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.

18. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

19. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.

20. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez pracownika recepcji.

21. Szkolne grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod opieką nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami, instruktora lub trenera po wcześniejszej rezerwacji.

22. Do prowadzenia treningu na siłowni uprawnieni są wyłącznie instruktorzy zatrudnieni w Tytan Gym&Fit lub osoby z zewnątrz, za zgodą Managera Klubu.

23. Zakazuje się prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione bez wcześniejszej konsultacji z Managerem Tytan Gym&Fit.

24. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.

25. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.

26. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy lub rodzice.

27. Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

28. Organizowanie zawodów sportowych czy wykorzystanie siłowni do innych celów jest możliwe jedynie za pisemną zgodą Managera klubu.

29. Imprezy, zawody i turnieje na siłowni odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.

30. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

 

 

 

 

REGULAMIN I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z SAUNY

 

 1.Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:

 1. załatwić potrzeby fizjologiczne,

 2. zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,

 3. zdjąć okulary i szkła kontaktowe,

 4. zdjąć biżuterię, zegarek

 5. umyć całe ciało pod prysznicem, a następnie wytrzeć do sucha

 1. Prawo do korzystania z sauny i łaźni mają Klienci, którzy mają wykupiony odpowiedni karnet.

 2. Prawo do samodzielnego korzystania z sauny i łaźni mają Klienci, którzy ukończyli 16 rok życia.

 3. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny i łaźni tylko pod opieką rodziców.

 4. Z sauny należy korzystać nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.

 5. Wchodząc do sauny zostaw obuwie (zmienne klapki) przed wejściem.

 6. Każdy klient musi posiadać czysty ręcznik - do użytku wewnątrz sauny.

 7. Nie należy polewać kamieni na piecu płynami (jedynie wodą).

 8. W kabinach saun zabrania się stosowania własnych olejków zapachowo-eterycznych i innych środków.

 9. Sauny powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie jako forma odnowy biologicznej. Nie wolno niszczyć wyposażenia i zanieczyszczać kabin saun.

 10. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających na terenie saun i całego obiektu.

 11. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp. oraz z zewnętrznymi objawami chorobowymi nie będą obsługiwane.

 12. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
  – z podwyższoną temperaturą,
  – z nowotworami,
  – chore, które powinny leżeć w łóżku,
  – cierpiące na stany zapalne organów wewnętrznych (choroby serca, naczyń krwionośnych itp.)
  – z nadciśnieniem tętniczym, po udarach,
  – z chorobami spazmatycznymi,
  – cierpiące na alergię i choroby skóry,
  – z chorobami układu nerwowego, płuc, nerek, wątroby,
  – chore na tarczyce,
  – w ciąży,
  – chore na padaczkę (epilepsję),
  – kobiety w czasie menstruacji,
  – z ostrymi urazami stawów (w ciągu 48 godzin),
  – ze stwardnieniem rozsianym,
  – z hemofilią i innymi skłonnościami do krwotoków,
  – z grzybicą skóry,
  – pierwszy miesiąc po operacji lub zabiegu.

 13. Korzystający zobowiązani są do utrzymania należytego porządku w saunie. Przebywając w saunie należy kierować się zasadami higieny i kultury osobistej.

 14. Korzystający z sauny ponoszą materialną odpowiedzialność za uszkodzenia i szkody powstałe z ich winy.

 15. Za przedmioty pozostawione w szatni obsługa nie odpowiada.

 16. W przypadku zauważenia nieprawidłowości działania sauny (np. za niska temperatura), prosimy o kierowanie uwag do Recepcji

 17. Tytan Gym&Fit nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania w saunie.

 18. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa korzystania z saun oraz kulturalnego zachowania.

 19. Na terenie sauny zabrania się:
  – biegania po terenie i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
  – wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu,
  – wnoszenia do pomieszczeń saun naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  – wnoszenia oraz spożywania na terenie sauny napojów alkoholowych,
  – niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
  – nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

PAMIĘTAJ!

ISTNIEJĄ PEWNE GRUPY CHORÓB I DOLEGLIWOŚCI, KTÓRE STANOWIĄ

PRZECIWSKAZANIE DO KORZYSTANIA Z SAUNY.

Zważywszy na powyższe, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości przed skorzystaniem z sauny skonsultuj się z lekarzem, który na pewno udzieli fachowych informacji.

Tytan Gym&Fit nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad bezpieczeństwa i powyższego regulaminu  

 

 Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Tytan Gym&Fit z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 10 , w Tarnowskich Górach 42 – 603 tel.:506 343 688 i 506 354 875, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Celem zbierania danych jest:

 • świadczenie usług drogą elektroniczną;

 • świadczenia usług rekreacyjno-sportowych;

 • handlowych w tym marketingowych;

 • rekrutacyjnych

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.]).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji usług.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 

 

Nasz adres ...

TYTAN GYM & FIT
ul. Wincentego Witosa 10
Tarnowskie Góry 42-603
tel. +48 506 343 688

tel. +48 506 354 875
E-mail: recepcja@tytanfit.pl

Godziny Otwarcia:

Poniedziałek – Piątek  6:00 – 24:00
Sobota i Niedziela – 7:00 - 22:00

Oferujemy ....