Regulamin

Drukuj

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

TYTAN GYM & FIT

 

1.Siłownia jest czynna codziennie: poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 22:00, sobota w godz. 8:00 - 20:00 oraz w niedziele w godz. 10:00 - 18:00.
Godziny otwarcia w Święta są podawane na bieżąco.

2. Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia siłowni za zgodą właściciela obiektu.

3. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem i pod nadzorem instruktora lub trenera.

4.Podstawą do korzystania z siłowni jest zakup biletu jednorazowego wstępu lub karnetu.

5.Osoby korzystające z siłowni oświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń, powinny skonsultować się z lekarzem.

6. Osoby korzystające z siłowni oświadczają również, że nie są chorzy na COVID-19, nie są objęci obowiązkową kwarantanną oraz, że nie mieli w ostatnich 14-dniach kontaktu z osobą zakażoną COVID-19

7. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.

8. Wejście na siłownię możliwe jest tylko i wyłącznie w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.

9. Podczas ćwiczeń należy korzystać z ręcznika.

10.Przed/i po użyciu szafki obowiązuje dezynfekcja  (płyn oraz ręcznik w wyznaczonym miejscu w szatni).

11.Po zakończonym treningu należy zdezynfekować używany sprzęt.

12.Wchodząc do obiektu obowiązuje dezynfekcja rąk. Należy również pamiętać o założonej maseczce – maseczka nie obowiązuje podczas treningu. Maseczka obowiązuje w chwili wejścia do obiektu, tzn. przy recepcji, w szatni oraz na korytarzach.

13.Należy zachować dystans, min. 1,5 m.

14.Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.

15. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.

16. Na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazany dokument potwierdzający tożsamość.

17.Na siłowni obowiązuje zakaz wstępu dzieciom poniżej 14 roku życia bez rodzica lub prawnego opiekuna.

18.Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza zamkniętą szafką (należy sprawdzić czy szafka prawidłowo zamyka się kluczem).

19. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia,  jeżeli takiej nie ma klient ma obowiązek dostosowania się do wytycznych instruktora.

20.Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. należy ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi potrafią sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.

21.Obsługa recepcji może odmówić pokazania wykonywania ćwiczeń na danym sprzęcie, gdy nie posiada uprawnień.

22.Osoby, które w czasie wykonywanych ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.

23.Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.

24.Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sal.

25.Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać obsłudze siłowni.

26.Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.

27.Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

28. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.

29.Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez obsługę siłowni.

30.Szkolne grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod opieką nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami, instruktora lub trenera po wcześniejszej rezerwacji.

31.Do prowadzenia treningów personalnych na siłowni uprawnieni są wyłącznie instruktorzy zatrudnieni w Tytan Gym&Fit.

32.Wyraża się zgodę na prowadzenie treningów personalnych osobom niezatrudnionym w Tytan Gym&Fit tylko i wyłącznie za zgodą managera siłowni.

33.Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co, do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało opłacone i niewykorzystane przez te osoby.

34.Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.

35.Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy, rodzice lub opiekunowie prawni.

36.Spółka nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

37.Organizowanie zawodów sportowych czy wykorzystanie siłowni do innych celów jest możliwe jedynie za zgodą właściciela obiektu.

38.Imprezy, zawody i turnieje na siłowni odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.

39.Możliwe jest zawieszenie karnetu na max. 21 dni w ciągu całego roku kalendarzowego. Zawieszenie  skutkuje przedłużeniem karnetu o okres odpowiadający czasowi zawieszeni

40.Przerwa techniczna – na potrzeby dezynfekcji powierzchni oraz wentylacji pomieszczeń 16:30-17:00

41.Wszystkie skargi i wnioski należy składać managerowi obiektu.

Informujemy, że niniejszy regulamin może ulec zmianie.

 

 

REGULAMIN I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z SAUNY

 

 1.Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:

 1. załatwić potrzeby fizjologiczne,

 2. zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,

 3. zdjąć okulary i szkła kontaktowe,

 4. zdjąć biżuterię, zegarek

 5. umyć całe ciało pod prysznicem, a następnie wytrzeć do sucha

 1. Prawo do korzystania z sauny i łaźni mają Klienci, którzy mają wykupiony odpowiedni karnet.

 2. Prawo do samodzielnego korzystania z sauny i łaźni mają Klienci, którzy ukończyli 16 rok życia.

 3. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny i łaźni tylko pod opieką rodziców.

 4. Z sauny należy korzystać nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.

 5. Wchodząc do sauny zostaw obuwie (zmienne klapki) przed wejściem.

 6. Każdy klient musi posiadać czysty ręcznik - do użytku wewnątrz sauny.

 7. Nie należy polewać kamieni na piecu płynami (jedynie wodą).

 8. W kabinach saun zabrania się stosowania własnych olejków zapachowo-eterycznych i innych środków.

 9. Sauny powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie jako forma odnowy biologicznej. Nie wolno niszczyć wyposażenia i zanieczyszczać kabin saun.

 10. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających na terenie saun i całego obiektu.

 11. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp. oraz z zewnętrznymi objawami chorobowymi nie będą obsługiwane.

 12. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
  – z podwyższoną temperaturą,
  – z nowotworami,
  – chore, które powinny leżeć w łóżku,
  – cierpiące na stany zapalne organów wewnętrznych (choroby serca, naczyń krwionośnych itp.)
  – z nadciśnieniem tętniczym, po udarach,
  – z chorobami spazmatycznymi,
  – cierpiące na alergię i choroby skóry,
  – z chorobami układu nerwowego, płuc, nerek, wątroby,
  – chore na tarczyce,
  – w ciąży,
  – chore na padaczkę (epilepsję),
  – kobiety w czasie menstruacji,
  – z ostrymi urazami stawów (w ciągu 48 godzin),
  – ze stwardnieniem rozsianym,
  – z hemofilią i innymi skłonnościami do krwotoków,
  – z grzybicą skóry,
  – pierwszy miesiąc po operacji lub zabiegu.

 13. Korzystający zobowiązani są do utrzymania należytego porządku w saunie. Przebywając w saunie należy kierować się zasadami higieny i kultury osobistej.

 14. Korzystający z sauny ponoszą materialną odpowiedzialność za uszkodzenia i szkody powstałe z ich winy.

 15. Za przedmioty pozostawione w szatni obsługa nie odpowiada.

 16. W przypadku zauważenia nieprawidłowości działania sauny (np. za niska temperatura), prosimy o kierowanie uwag do Recepcji

 17. Tytan Gym&Fit nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania w saunie.

 18. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa korzystania z saun oraz kulturalnego zachowania.

 19. Na terenie sauny zabrania się:
  – biegania po terenie i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
  – wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu,
  – wnoszenia do pomieszczeń saun naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  – wnoszenia oraz spożywania na terenie sauny napojów alkoholowych,
  – niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
  – nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

PAMIĘTAJ!

ISTNIEJĄ PEWNE GRUPY CHORÓB I DOLEGLIWOŚCI, KTÓRE STANOWIĄ

PRZECIWSKAZANIE DO KORZYSTANIA Z SAUNY.

Zważywszy na powyższe, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości przed skorzystaniem z sauny skonsultuj się z lekarzem, który na pewno udzieli fachowych informacji.

Tytan Gym&Fit nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad bezpieczeństwa i powyższego regulaminu  

 

 Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Tytan Gym&Fit z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 10 , w Tarnowskich Górach 42 – 603 tel.:506 343 688 i 506 354 875, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Celem zbierania danych jest:

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.]).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji usług.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.